Eetikakoodeks

EETILISED PÕHIMÕTTED

  1. Heategemine. Raseduskriisi nõustajad tegutsevad professionaalses tegevuses oma klientide/patsientide heaolu nimel. Nad kaitsevad nende õigusi ja väärikust suhetes nii kolmandate osapoolte või institutsioonide kui ka teraapia- või väljaõppegruppidega. Juhul kui professionaalse tegevuse käigus kerkib esile konflikte, tegutsevad raseduskriisi nõustajad kahjude minimeerimise, hüvangu ja klientide heaolu edendamise suunas.
  1. Mittekahjustamine. Raseduskriisi nõustajad ei kasuta oma teadmisi ja võimeid klientide/patsientide, nende lähedaste ja üldse inimeste või organisatsioonide kahjustamiseks.
  1. Autonoomia austamine. Raseduskriisi nõustajad austavad patsientide/klientide õigust enesemääratlemisele ning abistavad neid otsustamisprotsessis ilma, et püüaks neid mõjutada või nendega manipuleerida.
  1. Õiglus. Raseduskriisi nõustajad tunnustavad tõsiasja, et erapooletuse ja õigluse huvides ei tohiks ligipääs nõustamisteenustele olla piiratud etnilist kuuluvust, rassi, poliitilist orientatsiooni, seksuaalset orientatsiooni jms puudutavatel kaalutlustel; ainsad eetiliselt aktsepteeritavad piirangud on seotud praktiseeritava meetodi piirangute ja raseduskriisi nõustaja võimega juhtida suhet kliendiga. Raseduskriisi nõustajad peavad alati veenduma selles, et neid ei ähvarda oht eksida või olla ebaõiglane otseselt isiklike eelarvamuste või selle tulemusena, et nad on ületanud oma pädevuse piiri.

EETILISED REEGLID

  1. Vastutus. Praktikutena on raseduskriisi nõustajad teadlikud mõjust, mis neil on või võib olla inimeste eludele, kellega neil on professionaalne suhe, ning lisaks ka viimaste perekonnale, sotsiaalsele või organisatsioonilisele keskkonnale. See on põhjuseks, miks nad peavad kindlustama selle, et nad ei kasutaks oma professionaalseid võimeid ja teadmisi ebakorrektselt või viisidel, mis rikuvad eetikakoodeksit. Raseduskriisi nõustajad peavad olema ette valmistatud selleks, et klienti/patsienti kahjustamata tulla toime võimalike negatiivsete reaktsioonidega, mis võivad individuaal- või paarinõustamises esile kerkida.
  1. Pädevus. Raseduskriisi nõustajate kohustuseks on säilitada kõrget pädevusstandardit, seda nii avalikkuse kui professionaalsete ühenduste huvides. Raseduskriisi nõustajad peavad tunnetama oma pädevuse piire, et praktiseerida ainult meetodeid ja tehnikaid, milleks nad on kvalifitseeritud, säilitamaks oma teadmiste taset vastavas valdkonnas ning sellega seotud valdkondades. Jätkuv väljaõpe, millest olulist rolli mängib supervisioon, on hädavajalik kõrge pädevusetaseme alalhoidmiseks. Raseduskriisi nõustajad austavad olemasolevaid professionaalseid standardeid ja kui need on puuduvad või ebpiisavad, taodeldakse kliendi heaolu. Kui isiklikud või terviseprobleemid mõjutavad nende võimet edasi tegutseda ilma klientide/patsientide heaolu riivamata, vähendavad raseduskriisi nõustajad professionaalse tegevuse määra või isegi katkestavad tegevuse seniks, kuni on oma probleemid lahendanud.
  1. Konfidentsiaalsus. Nõustamise käigus omandatud informatsiooni konfidentsiaalsuse austamine on raseduskriisi nõustajate esmatähtis kohustus. Sellest infost võib edastada osa teistele inimestele või institutsioonidele ainult asjassepuutuva isiku nõusolekul. Ainsad erandid konfidentsiaalsuse reeglile on olukorrad, kus konfidentsiaalsuse säilitamine seaks ohtu isiku enda või teised inimesed. Kui patsient/klient on alaealine või ei saa anda informeeritud nõusolekut, näitavad raseduskriisi nõustajad üles erilist hoolt kliendi huvide ja heaolu eest ning teevad koostööd teiste isikutega, kes on kaasatud kliendi eest hoolitsemisse.
  1. Austus inimväärikuse ja -õiguste vastu on raseduskriisi nõustajate läbivaks suhtumiseks kogu nende tegevuses. See ei hõlma ainult tõsiasja, et nad austavad oma klientide/patsientide inimväärikust ja -õigusi, vaid ka seda, et nad osalevad aktiivselt selle suhtumise kui väärtuse kultiveerimises ja propageerimises oma klientide/patsientide ja koolituses olevate nõustajate hulgas, ning sotsiaalsetes ja organisatsioonilistes keskkondades, milles nad töötavad.
  1. Kliendi/patsiendi heaolu. Raseduskriisi nõustajad austavad inimeste ja inimgruppide moraalseid väärtusi, kellega nad töötavad ning kaitsevad nende heaolu. Kui tekivad huvide konfliktid klientide ja asutuste vahel, mille jaoks raseduskriisi nõustajad töötavad, selgitavad nad välja, milline on nende lojaalsuse ja vastutuse olemus ning suund, informeerides samal ajal kõiki osapooli oma kohustustest. Raseduskriisi nõustajad informeerivad täiel määral oma kliente, koolituses osalevaid nõustajaid, superviseeritavaid raseduskriisi nõustajaid ning isikuid, kes osalevad uurimustes, mistahes hindamis-, terapeutilise, haridusliku või kujundava protseduuri olemusest ja annavad neile vabaduse valida, kas nad tahavad osaleda vastavates tegevustes või mitte. Inimeste sundimine või mõjutamine sellistes tegevustes osalemiseks on ebaeetiline.

Raseduskriisi nõustajad ei osale topeltsuhetes, kui nad näevad ette, et see mõjutab kliendi/patsiendi heaolu ja lõpetavad need suhted viivitamatult, kui sellised olukorrad peaks nende praktikas tekkima. Ärakasutamine, seksuaalne või muud laadi ahistamine ja tahtlik nende inimeste kahjustamine, kellega raseduskriisi nõustajal on professionaalne suhe, on eetiliselt vastuvõetamatu.

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.