Kutse

Kutse andmine on üks kutsesüsteemi protsessidest, mille alusel on võimalik läbi viia spetsialisti pädevushindamist.

Raseduskriisi nõustajate kutse andjaks on Eesti Ämmaemandate Ühing, kes on koostöös SA Väärtustades Elu ja ERNS-ga välja töötanud kutse andmise korra ja hindamisstandardi. Viimastele dokumentidele tuginedes toimub raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutse andmine.

  • Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites.
  • Raseduskriisi nõustaja kutsetunnistus kehtib 5 aastat.
  • Raseduskriisi nõustaja kompetentsuse hindamisviisid kutse taotlemisel ja taastõendamisel on:

1) juhtumi(te) analüüs;
2) individuaalne vestlus täpsustava hindamisvajaduse korral.

  1. novembril 2014 kinnitas Kutsekoja Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu kutsestandardi „Raseduskriisi nõustaja kutse, tase 6“.
  2. aprillil 2016 on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu poolt kutse andmise kord raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutsele.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal.