Põhikiri

I ÜLDSÄTTED
I.1. Mittetulundusühing Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts, lühendatult ERNS (edaspidi Selts) on raseduskriisi nõustamisteenuste valdkonnaga seotud füüsiliste isikute vabatahtlik ning avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev organisatsioon.
I.2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti vabariigis kehtivast seadusandlusest, põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast.
I.3. Seltsil on oma pangaarve ja sümboolika.
I.4. Seltsi asukohaks on Eesti vabariik.
I.5. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
I.6. Selts on asutatud tähtajatult.
II SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD
II.1. Seltsi tegevuse põhieesmärk on raseduskriisi nõustamisvaldkonna edendamine ja arendamine Eestis.
II. 1.1. Seltsi visioon on kvaliteetse psühholoogilise nõustamisabi võimaldamine kõigile naistele ja peredele raseduskriisi situatsioonis.
II. 1.2. Seltsi missioon on arendada ja edendada raseduskriisi nõustamist ning raseduskriisi nõustamisalast haridust, eesmärgiga tagada naistele, lastele ja peredele kvaliteetne tervishoiuteenus.
II.2. Alaeesmärgid:
II.2.1 raseduskriisi nõustajate õiguste ja huvide toetamine;
II.2.2 raseduskriisi nõustajate kutse väärtustamine;
II.2.3 teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse edendamine lähtudes raseduskriisi nõustajate kvaliteedi- ja kutsestandardist ja teenuste kasutaja vajadustest.
II.3. Seltsi tegevuse põhisuunad on:
II.3.1. liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes kolmandate isikutega;
II.3.2. osalemine raseduskriisi nõustamise eriala ja tema liikmeid puudutavas seadusloomes;
II.3.3 arvamuse kujundamine eriala puudutavates küsimustes ja osalemine otsuste väljatöötamisel;
II.3.4. täienduskoolituse ja teadustöö korraldamine, raseduskriisi nõustamise eriala arendamisele kaasaaitamine ning sellealastes projektides osalemine;
II.3.5. vaimse tervise alase informatsiooni levitamine ja tervisliku eluviisi edendamine; II.3.6. igasugune muu tegevus, mis on vajalik Seltsi eesmärkide saavutamiseks ning ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, heade kommete ja tavadega.
II.4. Oma eesmärgikohases tegevuses on Seltsil õigus sooritada kõiki toiminguid ja tehinguid, mis ei ole vastuolus seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga, sealhulgas:
II.4.1. avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid meedias, välja anda infomaterjale ja muid trükiseid;
II.4.2. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusasutustele nende pädevuses olevate õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks;
II.4.3. korraldada väljaõpet, näitusi ja väljapanekuid ning vahendada ekspertiiside ja uuringute tegemist;
II.4.4. osaleda raseduskriisi nõustajate kutsestandardi täiendamisel ja raseduskriisi nõustajate kutse omistamisel;
II.4.5. luua Seltsi juurde palgalisi ametikohti ja kaasata töösse eksperte;
II.4.6. moodustada ajutisi komisjone ja töörühmi;
II.4.7. moodustada esindusi ja astuda teiste ühenduste liikmeks;
II.4.8. osaleda oma esindajate kaudu asjaomaste riigi- ja kohalike võimuorganite nõusolekul tegevusloa- ja ravikindlustusalases töös.
III SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
III.1. Seltsi liikmeteks võivad olla raseduskriisi nõustajad ja muud nõustamisteenuseid aktiivselt arendavad ja toetavad ning selle valdkonnaga seotud füüsilised isikud. III.1.1 Seltsi liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel füüsiline isik, kes on esitanud vastava avalduse, soovib toetada ja arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning täidab Seltsi põhikirja nõudeid.
III.2. Seltsi liikmel on õigus:
III.2.1 osaleda Seltsi poolt korraldatavatel üritustel;
III.2.2 esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevusega seonduvates küsimustes;
III.2.3 juhatusega kooskõlastatult esindada Seltsi;
III.2.4 Seltsist omal soovil välja astuda, esitades juhatusele kirjalikus taasesitatavas vormis avalduse.
III.3. Seltsi liige on kohustatud:
III.3.1 täitma Seltsi põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
III.3.2 üldkoosolekute vahelisel perioodil võtma osa töörühmade konkreetsete ülesannete täitmisest;
III.3.3 tegutsema Seltsi huvides ja vastavalt raseduskriisi nõustamisteenuste pakkumise heale tavale;
III.3.4 järgima kutsutegevuses ja Seltsi kuuludes raseduskriisi nõustaja eetikakoodeksit; III.3.5 tasuma õigeaegselt liikmemaksu.
III.4. Seltsist välja astumine
III.4.1 Liige võib Seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
III.4.2 Liige arvatakse Seltsist välja, Seltsi põhikirja nõuete korduval rikkumisel või liikmemaksu tasumata jätmisel kahel järjestikusel aastal.
III.4.3 Liikme Seltsist väljaarvamise otsuse võtab vastu juhatus ja teatab sellest koheselt väljaarvatule kirjalikult.
III.4.4 Liikme Seltsist väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
III.4.5 Seltsist omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
IV SELTSI JUHTIMINE
Seltsi juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.
IV.1. ÜLDKOOSOLEK on Seltsi kõrgeim organ.
IV.1.1 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 14 päeva enne koosolekut.
IV.1.2 Erakorraline koosolek tuleb kokku juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 Seltsi liikmete nõudel.
IV.1.3 Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed isiklikult või liikme volitatud esindaja.
IV.1.4 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb vähemalt pool Seltsi liikmetest või nende volitatud esindajatest. Igal liikmel on üks hääl. Esindajaks võib olla teine Seltsi liige lihtkirjaliku volituse alusel.
IV.1.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
IV.1.6 Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Seltsi tegevusega seonduvaid küsimusi. IV.1.7 Üldkoosoleku ainupädevuses on: 1) põhikirja muutmine (vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolekuga); 2) Seltsi tegevuse eesmärgi muutmine (vähemalt 9/10 Seltsi liikmete nõusolekuga, mille võib esitada ka kirjalikult); 3) juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine kaheks aastaks; 4) juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruannete ärakuulamine ja neile hinnangu andmine; 5) liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine; 6) juhatuse või mõne selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsumine kohustuste täitmatajätmise või põhikirja nõuete mittejärgimise korral; 7) Seltsi tegevuse lõpetamine.
IV.2 . JUHATUS juhib Seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel ajal.
IV.2.1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui hääletusel osalevad kõik juhatuse liikmed.
IV.2.2 Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
IV.2.3 Juhatuse otsuseid võetakse vastu poolthäälte enamusega.
IV.2.4 Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seonduvat küsimust.
IV.2.5 Igal juhatuse liikmel on Seltsi esindamise õigus.
IV.2.6 Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja koosolekud protokollitakse.
IV.2.7 Seltsi juhatus on kuni 5-liikmeline ja tema volituste tähtaeg on kaks aastat.
IV.2.8 Juhatuse pädevuses on: 1) üldkoosolekute korraldamine; 2) üldkoosoleku otsuste elluviimise korraldamine; 3) üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvate küsimuste otsustamine; 4) töörühmade moodustamine konkreetsete ülesannete täitmiseks; 5) Seltsi varade sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, eelarve ja majandusaruande koostamine; 6) Seltsi nimel lepingute sõlmimine; 7) Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse korraldamine, 8) Seltsi liikmete teavitamine ja kodulehe haldamine, 9) Seltsi liikmetele juhatuse poolt antud ülesannete täitmisel tekkinud kulutuste kompenseerimine, 10) Seltsi juhatuse esimehe valimine.
IV.2.9 Seltsi juhatuse tegevust ja asjaajamist korraldab juhatuse esimees.
V REVIDEERIMINE
V.1. Seltsi finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kaheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
V.2 Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline vähemalt kahe liikme kohalolekul.
V.3 Revisjonikomisjon: 1) kontrollib Seltsi majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas; 2) esitab revideerimisakti üldkoosolekule.
VI VARA
VI.1 Selts kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine.
VI.2 Seltsi vara tekib: 1) liikmemaksudest; 2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest; 3) tulust, mis võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest; 4) põhikirjaga lubatud raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumisest ja koolituste osavõtumaksust; 5) sümboolika müügist; 6) muust seadusega lubatud tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
VI.3 Seltsi majandustegevust korraldab juhatus juhindudes Eesti Vabariigi seadusandlusest.
VII TEGEVUSE LÕPETAMINE
VII.1. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
VII.2 Peale võlausaldajate nõuete rahuldamist läheb allesjäänud vara ja dokumentatsioon tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samal eesmärgil tegutsevale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikiri on vastu võetud Eesti Raseduskriisi Nõustajate Seltsi üldkoosolekul Tallinnas, 18.oktoobril 2018. aastal
Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.